Disclaimer van Human Talent At Work. Op elke toegang en/of elk gebruik van de site van Human Talent At Work zijn de onderstaande voorwaarden in deze disclaimer van Human Talent At Work van toepassing. Onder site in deze disclaimer worden alle websites van Human Talent At Work verstaan, waaronder www.humantalentatwork.nl, www.nationalesalesvacatures.nl, www.nationalehorecavacatures.nl en www.nationaleproductievacatures.nl.

Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de site van Human Talent At Work, dan wel door gebruik van deze site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. Human Talent At Work behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze site direct van kracht. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de site van Human Talent At Work, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Human Talent At Work terzake vrijwaren.

Gebruik van de site

Human Talent At Work heeft de inhoud van haar site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar site zo actueel mogelijk te houden. De inhoud van de site wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Human Talent At Work geeft geen garantie voor eventuele foutieve, onvolledige of verouderde informatie. De informatie die op de site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van Human Talent At Work geschiedt voor eigen rekening en risico.

Human Talent At Work verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar site en de op haar site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de site van Human Talent At Work ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Human Talent At Work in contact te komen met werkzoekenden of (potentiële) werkgevers in de branches horeca, sales en productie.

De site van Human Talent At Work bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Human Talent At Work een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de site van Human Talent At Work en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de site van Human Talent At Work in te loggen.

Human Talent At Work kan niet garanderen dat haar site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Human Talent At Work kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Human Talent At Work is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Human Talent At Work genomen voorzorgsmaatregelen, op de site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De site van Human Talent At Work kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Human Talent At Work heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de site van Human Talent At Work opnemen, betekent dat geenszins dat Human Talent At Work instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Human Talent At Work op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de site van Human Talent At Work.

Human Talent At Work is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Human Talent At Work toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Human Talent At Work voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. De aansprakelijkheid van Human Talent At Work zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Informatie gebruiken

Human Talent At Work verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar site en de op haar site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de site van Human Talent At Work ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Human Talent At Work in contact te komen met werkzoekenden of (potentiële) werkgevers in de branches horeca, sales en productie.

De site van Human Talent At Work bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Human Talent At Work en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Human Talent At Work van toepassing op alle merken die op haar site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Human Talent At Work. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Human Talent At Work. Niets op de site van Human Talent At Work is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Het is u niet toegestaan om de site van Human Talent At Work of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de site van Human Talent At Work of de op deze site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

Persoonsgegevens

Ten aanzien van de verwerking van de aan Human Talent At Work verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Human Talent At Work) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Human Talent At Work. Dit privacystatement kan hier worden ingezien.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, kunt u een e-mail sturen naar info@humantalentatwork.nl onder vermelding van ‘Disclaimer’. Wij streven er naar om binnen twee weken na ontvangst van een vraag en/of opmerking over deze disclaimer te reageren.