Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken. U dient u ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Human Talent At Work behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze site direct van kracht. Het meest actuele privacystatement is altijd via onze websites te raadplegen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Human Talent At Work, gevestigd te Zwolle, Zwartewaterallee 46, postcode 8031 DX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 715.475.25. Samen met alle websites die onder Human Talent At Work vallen, waaronder www.humantalentatwork.nl, www.nationalehorecavacatures.nl, www.nationalesalesvacatures.nl en www.nationaleproductievacatures.nl, zijn (hierna tezamen: Human Talent At Work of wij of we) wij verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens over u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot ons wendt en uw gegevens bij ons achterlaat. Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • u onze website bezoekt;
 • u gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • u een account aanmaakt op onze website;
 • u op andere wijze aanmeldt of aangemeld wordt om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

Voor de informatie die wij over u verzamelen als gebruiker van een van onze websites (zogenaamde cookies), verwijzen wij u naar het cookiestatement.

We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen om u interesse te toetsen om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement.

U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien u niet wilt dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Bij het gratis inschrijven via onze website om op de hoogte te worden gehouden via de e-mail over vacatures in de vakgebieden horeca, sales en/of productie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze centrale database om u voor te stellen aan onze opdrachtgevers: • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  Bij het solliciteren op een vacature. Wanneer u solliciteert op een vacature bij een opdrachtgever op onze website worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze centrale database om u voor te stellen aan onze opdrachtgevers:
 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u heeft gevolgd;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.
  Bij het aangaan van een zakelijke relatie uitvoering te kunnen geven aan de door u gevraagde dienstverlening en/of de met u overeenkomst opdracht en/of overeenkomst:
 • zakelijke contactgegevens;
 • gegevens voor het onderhouden van de relatie;
 • wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web-omgevingen en/of (self service) portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookiestatement.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen.

Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten, kunt u zich tot ons wenden.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over dit privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar info@humantalentatwork.nl onder vermelding van ‘Privacy statement’. Wij streven er naar om binnen twee weken na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.